Farfalla smeraldo

English name: Emerald swallowtail

Scientific name: papilio palinurus