Anartia amathea

Scientific name: anartia amathea

English name: brown peacock