Galatea

Scientific name: Melanargia galathea

English name: marbled white